ObaveštenjaVesti

Obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (obustava rada šaltera)

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Генералног секретаријата Владе, донет је закључак Владе.

Закључак је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 35/2020 од 18.3.2020. године.

1. У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

2. Институције из тачке 1. овог закључка обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.

електронске пошта: info@vidrakvaljevo.com
телефонским путем: 014-221-556
Tekući račun za uplate: 160-469510-83;

Još sličnih objava

Proverite istaknute objave
Izbornik