JKP „VIDRAK“ VALjEVO

Sa željom da unapredimo poslovanje JKP „VIDRAK“ Valjevo a u skladu sa čl.23 Zakona o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS 95/2018), molimo vas da se preko ove ankete izjasnite o kvalitetu usluga koje u okviru svoje delatnosti vrši JKP „VIDRAK“ Valjevo.

Ocenite kvalitet i učestalost pražnjenja posuda namenjenih za komunalni otpad.
Ocenite kvalitet čistoće na površinama javne namene (trotoari, ulice, javne površine).
Ocenite kvalitet održavanja javnih zelenih i rekreacionih površina
Ocenite kvalitet održavanja grobnih mesta i grobalja u celini koji se nalaze pod upravom JKP „VIDRAK“ Valjevo.
Ocenite kvalitet usluge obavljanja delatnosti upravljanja javnim parkiralištima na teritoriji Grada Valjeva a koja su u nadležnosti JKP „VIDRAK“ Valjevo.
Ocenite kvalitet usluge obavljanja delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Valjeva
Izbornik