Česta pitanja

 • IZNAJMLjIVANjE KONTEJNERA ZA KABASTI OTPAD?

  Sva pravna i fizička lica mogu iznajmiti kontejner od 5m³ za krupan i građevinski otpad, po utvrđenom cenovniku.Potrebno je da se obrate Službi ,, Upravljanje komunalnim otpadom“ na telefon tel:014/3520-941, Šef službe: Živko Vidić kako bi se ugovorio termin. Kontejner se postavlja na dogovorenu lokaciju i ugovara se dinamika pražnjenja i odnošenja otpada.

 • PRIJAVLJIVANJE DIVLjIH DEPONIJA?

  Postojanje divlje deponije mora se prijaviti Komunalnoj inspekciji grada Valjeva.Radnici JKP „Vidraka“ Valjevo uklanjaju divlju deponiju tek kad im to naloži Komunalna inspekcija

 • UGOVORI O ČIŠĆENjU SA ORGANIZATORIMA JAVNIH MANIFESTACIJA I ZAKUPCIMA LETNjIH I ZIMSKIH BAŠTA?

  Procedura angažovanja JKP „Vidrak“ na vršenju usluge čišćenja i uređenja javnih površina prilikom održavanja javnih manifestacija važi za sva pravna lica i udruženja građana koji su organizatori javnih manifestacija u Valjevo. Takođe, procedura angažovanja važi i za zakupce površina na kojima se nalaze letnje i zimske bašte.Da bi pribavili potreban Ugovor, pravna lica i udruženja građana moraju da upute zahtev JKP „Vidrak“ Valjevo. Nakon toga, JKP „Vidrak“ Valjevo će ili doneti odluku da u vidu sponzorstva obavi posao ili izvršene usluge naplati po važećem cenovniku.

 • UKLANjANjE UGINULIH ŽIVOTINjA?

  Ukoliko građani uoče na kolovozima pregažene životinje ili se desi da im u domaćinstvima uginu domaće životinje i kućni ljubimci, treba da se jave Službi ,,Zoohigijene“ na broj telefona 065/22-40-450, šef službe Slaviša Rakić

 • KOJE SU OBAVEZE PRAVNIH LICA I USLUGA ODNOŠENjA SMEĆA?

  Potrebno je da pravno lice donese na uvid rešenje o registraciji preduzeća ili izvod iz Agencije za privredne registre, na osnovu kojeg će pravno lice biti svrstano u sistem odnošenja i deponovanja smeća. Takođe, biće utvrđeno na koji će se način obračunati naknada za uslugu JKP „Vidraka“.Pravna lica su dužna da obezbede posudu za odlaganje otpada.Za vanredne poslove, potrebno je sklopiti poseban ugovor na osnovu cenovnika za te usluge.

 • KOJE SU OBAVEZE JKP „Vidraka“ U ZIMSKOM PERIODU?

  Rad Zimske službe JKP „Vidraka“ definisan je Programom koji jasno propisuje sve aktivnosti. Zimska služba uklanja sneg sa određenih pešačkih prelaza, pešačkih staza, trotoara, trgova i platoa u centralnim delovima. Obavlja i poslove posipanja soli po navedenim površinama, kao i redovno pražnjenje korpi za otpadke sa javnih površina.

 • KOJE SU DUŽNOSTI STANARA TJ. VLASNIKA OBJEKATA KADA JE U PITANJU UKLANJANJE SNEGA?

  Prema Odluci o uređenju grada, obaveza građana i pravnih lica je uklanjanje snega i leda sa ulica i trotoara koji nisu obuhvaćeni Programom rada Zimske službe. Oni su u obavezi da očiste sneg i led ispred svojih ulaza. Takođe, dužni su da uklanjaju sneg i led sa krova, ako predstavlja opasnost za prolaznike ili samu zgradu.

 • KAKO GRAĐANI MOGU POMOĆI?

  • Izdvojte malo vremena i u svom domaćinstvu odvojite pet ambalažu, staklo, limenke, karton od ostalog smeća.
  • Smanjite gabarite otpada koliko god je to moguće. Pre odlaganja u kantu savijte kutije, spljoštite PET ambalažu, limenke.
  • Poklopac kante i kontejnera uvek držite zatvoren, tako da ne kisnu.
  • Produžite vek kontejnerima tako što u njih ne bacate, šut, stari nameštaj, a posebno ne vreo pepeo.

 • REKLAMACIJE U VEZI PLAĆANjA USLUGA, PRIJAVA, ODJAVA I IZMENA VLASNIŠTVA:

  Reklamacije na račune izvršene usluge JKP „Vidrak“ građani mogu prijaviti na telefon ili doći lično u Službi reklamacija u Vojvode Mišiča 50, svakog radnog dana od 7 do 20 časova.
  01. Da li je moguće privremeno se osloboditi plaćanja usluga JKP Vidraka (iznošenja i deponovanja smeća)?
  – Jeste, pod uslovom da vlasnik objekta (kuće, stana ili lokala) donese račun za električnu energiju, za poslednji mesec, na kome se vidi potrošnja energije u kilovatima. Ako je potrošnja manja od 50kW za privatna domaćinstva, korisnik se oslobađa plaćanja usluga iznošenja i deponovanja smeća na period najduže do 6 meseci, pod uslovom da je izmirio sva dugovanja. Korisnik je u obavezi da na svaka 3 meseca dostavi kopije računa za potrošnju el. energije u prethodnom periodu. Za sve prostore koji su stavlјeni u stanje mirovanja sprovodiće se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristi u razdoblјu u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji je utvrđen kao dan stavlјanja prostora u mirovanje.
  02. Koji su dokumenti potrebni za promenu imena korisnika usluga, tj. promenu vlasnika objekta?
  – Kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu ili nasledstvu, kao i obavezna kopija lične karte novog vlasnika
  03. Da li je moguće izmirivati dugove na više mesečnih rata?
  – SVI KOJI IMAJU VEĆA DUGOVANJA PREMA NAŠOJ KUĆI MOGU ISKORISTITI POVOLJNOST SKLAPANJA UGOVORA I DUG OTPLATITI NA ŠEST MESEČNIH RATA, UZ USLOV DA RATA NE MOŽE BITI MANJA OD 1.OOO DINARA.
  JOŠ JEDNOM APELUJEMO NA KORISNIKE NAŠIH USLUGA DA REDOVNO IZMIRUJU SVOJA DUGOVANJA

 • KAKO SE OBRAČUNAVA CENA ZA USLUGE JKP VIDRAKA?

  Prema Oluci o čistoći Grada Valjeva u članu 38. Cena utvrđena za iznošenje, odvoženje i deponovanje kućnog smeća, obračunava se po m2 stambene površine (kuhinja, soba, kupatilo, ostava, lođa, balkon, terasa, podrum, garaža i šupa) i proporcionalno po broju stanova za zajedničke prostorije (hodnik, stepenište, vešernice, sušionice i dr.) Cena za iznošenje, odvoženje i deponovanje smeća za poslovni prostor obračunava se po m2 poslovnog prostora i pomoćnog prostora koji je u funkciji korišćenja istog i plaća se mesečno. Cena utvrđena za čišćenje septičkih jama obračunava se po m3 iznete fekalije i plaća se po izvršenoj usluzi. Cena za iznošenje, održavanje i deponovanje otpadaka industrijske, zanatske i polјoprivredne delatnosti obračunava se po m3 iznetih otpadaka ako se isti odlažu u kontejnere, odnosno ako ne postoje kontejneri za odlaganje otpadaka navedenih u ovom stavu, obračun se vrši na način utvrđen u stavu 2. ovog člana i plaća se mesečno. Na ovako utvrđenu kvadraturu primenjuje se važeći cenovnik JKP Vidraka.

 • KAKO SE MOŽE IZVRŠITI PLAĆANJE ZA USLUGE JKP VIDRAKA?

  Plaćanje bez provizije se može obaviti na šalteru JKP Vidraka u toku radnog vremena u ulici Vojvode Mišića 50, kao i na izdvojenom šalteru u gradskoj upravi Karađorđeva 64, ali i na šalterima banaka i pošta.  Uplate je moguće izvršiti i putem e-bankarstva. Kada uplaćujete elektronski uplatu računa za smeće potrebno je da tačno upišete podatke sa računa koje ste dobili na kućnu adresu. Ime i prezime na koga se vodi račun, adresa i mesto, broj računa i mesec za koji plaćate u svrhu plaćanja. U poziv na broj upisujete potrošački broj koji je jedinstven za svakog korisnika i nalazi se u gornjem desnom delu računa.  Primer popunjene uplatnice u prilogu: Podaci na uplatnici (ime i prezime korisnika, adresa korisnika i poziv na broj) su uzeti kao primer. Podaci o preduzeću i žiro računu predzeća su isti za sve uplate. Bitno je naglasiti da svaki korisnik ima svoj jedinstveni broj koji upisuje u poziv na broj.  

   

  kliknite na sliku radi uvećanja prikaza

 • KAKO REŠITI DUG AKO SE PRIMA SOCIJALNA POMOC?

  ZAKONOM O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011) u poglavlju „Subvencionisanje određenih kategorija korisnika komunalnih usluga“ u članu 29 utvrđeno je sledeće:

  „Jedinica lokalne samouprave može utvrditi kategorije korisnika komunalne usluge koji plaćaju subvencioniranu cenu komunalne usluge, kao i iznos subvencija za svaku kategoriju.

  Jedinica lokalne samouprave je dužna da dostavi spisak tih korisnika komunalne usluge vršiocu komunalne delatnosti, kao i da nadoknadi subvencionirani deo cene vršiocu komunalne delatnosti. Logično je predpostaviti da će građani zahteve podnositi određenom organu lokalne samouprave, koji će nakon rešavanja pojedinačnih zahteva, komunalnim preduzećima dostavljati spisak lica koji plaćaju subvencionisanu cenu ili je uopšte ne plaćaju u slučaju da je za tu kategoriju utvrđena subvencija u iznosu od 100%.

  Ugovorom o poveravanju može se predvideti subvencionirani iznos cene za određene kategorije korisnika koji se neće nadoknađivati vršiocu komunalne delatnosti.“

Izbornik