• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Početak obračuna zakonske zatezne kamate za neblagovremeno izmirenja računa

Naslovna » Početak obračuna zakonske zatezne kamate za neblagovremeno izmirenja računa » Obaveštenja » Početak obračuna zakonske zatezne kamate za neblagovremeno izmirenja računa

Preduzeće će u skladu sa članom 277. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelјa) („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelјa) i u skladu sa Zakonom o zakonskoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012) Republike Srbije obračunati zakonsku zateznu kamatu za neblagovremeno izmirivanje računa za izvršene komunalne usluge počevši od 01.01.2019. godine. Prvi račun na kome će kamata biti iskazana odnosi se na period od 01.01.2019 do 31.01.2019. godine, a obračunavaće se na ukupan dospeli dug na dan 01.01.2019. kada će i biti uveden obračun kamate pa nadalјe.